Chú ý: APS điều chỉnh lệ phí từ ngày 01.04.2016

Bild vergrößern

Các ứng viên nộp hồ sơ cho đợt phỏng vấn APS tháng 11 tới xin lưu ý mức lệ phí thẩm tra mới của APS có sự thay đổi như sau:

Mức phí mới cho thủ tục APS cho Chương trình quan hệ đối tác, Chương trình đặc biệt và Chương trình trao đổi; Thủ tục APS cho Nghệ sĩ; Thủ tục APS cho sinh viên thuộc diện đoàn tụ gia đình đang có mặt ở Đức tăng từ mức cũ 90 USD lên 150 USD

Mức phí mới cho Thủ tục APS thông thường cho sinh viên sau đại học tăng từ 150 USD lên 250 USD.

Thông tin chi tiết các bạn có thể xem trong các tờ hướng dẫn dưới đây:

- Hướng dẫn chung của Bộ phận kiểm tra học vấn (APS) tại Hà Nội

- Hướng dẫn cho Thủ tục APS thông thường cho sinh viên học đại học 

- Hướng dẫn cho Thủ tục APS thông thường cho sinh viên sau đại học

- Hướng dẫn cho chương trình quan hệ đối tác, chương trình đặc biệt và chương trình trao đổi

- Hướng dẫn APS cho Nghệ sĩ: Dành cho sinh viên các khóa học thuần túy nghệ thuật

- Hướng dẫn APS cho người Việt Nam đang sống ở Đức theo diện đoàn tụ gia đình